237
موسی علیپور - مقالات ژورنال
انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

        نام و نام خانوادگی: موسی علی پور

        مرتبه علمی: استادیار

        پست الکترونیکی   alipour_mus@yahoo.com

        تلفن   15-42425311-041

مقالات ژورنال

رديف

عنوان مقاله

محل چاپ

تاريخ چاپ

1

پليمر شدن راديکالی زنده

مجله علوم و تکنولوژی پليمر(ISI)

سال دهم-شماره اول-بهار 76

2

Living radical polymerization of methylmethacrylate, methylacrylate and their block copolymers by Atom Transfer Radical Polymerization

Iranian Polymer Journal (ISI)

IPJ, Volum10, Number2, March 2001; pp99-106

3 Spiro[4H–pyran-3,3′-oxindoles] Derived from 9,10-dihydroacridine Journal of Heterocyclic Chemchemistry (2016)
DOI:10.1002/jhet.2809

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.