237
موسی علیپور - دروس آموزشی
انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

        نام و نام خانوادگی: موسی علی پور

        مرتبه علمی: استادیار

        پست الکترونیکی   alipour_mus@yahoo.com

        تلفن   15-42425311-041

دروس آموزشی

رديف

عنوان درس

سطح دوره

تاريخ

محل تدريس

از

تا

1

شيمی عمومی

کاردانی عمران

1380

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

2

شيمی عمومی

کارشناسی فيزيک

1380

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

3

شيمی عمومی

کارشناسی علوم دامی

1380

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

4

اصول مهندسی تصفيه آب و فاضلاب

مهندسی عمران

1383

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

5

شيمی فيزيک آب

کاردانی عمران

1380

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

6

شيمی هسته ای

کارشناسی فيزيک

1382

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

7

آز شيمی عمومی

کاردانی و کارشناسی

1380

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

8

آز شيمی فيزيک آب

کاردانی عمران

1380

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

9

شيمی آلی

کارشناسی علوم دامی

1378

1380

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين

10

مهندسی آب و فاضلاب - پروژه

کارشناسی عمران

1385

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

11

شيمی پيش دانشگاهی دامپزشکی

کاردانی دامپزشکی

1386

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

12

شيمی آلی مهندسی شيمی

مهندسی شيمی – صنايع غذايی

1389

1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

13

آزمايشگاه شيمی تجزيه

مهندسی شيمی – صنايع غذايی

1389

1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

14

شيمي فيزيک 1 و 2

شيمی کاربردی

1392

1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

15

مبانی شيمی پليمر

شيمی کاربردی

1393

1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

16 شیمی آلی بهداشت مواد غذایی 1394 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
17 شیمی آلی پیشرفته ارشد شیمی آلی 1394 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.